KVALITETS & MILJÖPOLICY

 • FR 2000 Glas & Fasad ligger som grund för vårt kvalitets- och miljöarbete, där både ISO9000, ISO14000 och AFS 1996:6 Internkontroll av arbetsmiljö ingår som plattform.
 • Vårt kvalitetsmål är att rätt produkt levereras i rätt tid till rätt pris i felfritt skick.
 • Avsyning/besiktning av arbetsplats sker och erforderlig dokumentation görs efter avslutat arbete samt att eventuella avvikelser omedelbart åtgärdas.
 • Arbete och arbetsmiljö skall innehålla så miljövänliga och återvinningsbara material som marknaden kan erbjuda.
 • Internkontroller av arbetsplatsen skall ske med lämpliga intervaller för uppdatering samt kontroll av brister och uppföljning med åtgärder.
 • Nya kemikalier som erhålls skall kontrolleras mot kemikalieinspektionens listor för att utesluta icke önskvärda kemikalier.
 • Återvinning skall ske så långt det är möjligt och miljöfarligt avfall skall tillvaratas på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt. Avfallet skall sedan deponeras av avfallsstation för korrekt destruktion.
 • Innehållsförteckningar på de material som används skall förvaras i varuinformationspärmen tillsammans med underhållsjournaler.
 • Återkommande information om utveckling av nya produkter/verktyg för att förbättra arbetsmiljö och minska miljöpåverkan.
 • Påverka leverantörer/tillverkare att erbjuda de mest miljövänliga produkterna och att utöva påtryckning via branschorganisationer.
 • Informera nyanställda om vårt kvalitets- & miljöarbete samt arbetsmiljöorganisationer.